Class ClassFanOutMetric.ClassFanOutOperationMetric